Įžanga ir sąvokos

1.1. Šiame dokumente aptariamos Pardavėjo taikomos privatumo nuostatos (toliau - Privatumo nuostatos). Jos galioja visiems siūlomiems produktams, paslaugoms bei asmenims besilankantiems šioje Parduotuvėje.

1.2.Šios Privatumo nuostatos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio Parduotuvėje (toliau - Lankytojas), veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Parduotuvėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimasi galimybe įsigyti prekes, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą.

1.3.Privatumo nuostatose naudojamos sąvokos atitinka Taisyklėse apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Privatumo nuostatose.

1.4.Naudodamasis Parduotuve Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šiomis Privatumo nuostatomis. Jei Lankytojas nesutinka su šiomis Privatumo nuostatomis, jis neturi teisės naudotis Parduotuve ir turėtų nedelsiant ją palikti.

1.5.Lankytojas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Lankytojas pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje. Pardavėjas įsipareigoja šiuos duomenis naudoti tik šiems tikslams:

1.6.Lankytojui sutinkus, jo asmens duomenys gali būti naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslu. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Apie atsisakymą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Lankytojas turi aiškiai ir suprantamai elektroniniu laišku pranešti Pardavėjui.

 

Pardavėjo renkama informacija

2.1.Naudojantis Parduotuve Lankytojas gali, užsiregistruoti, jei:

2.1.1.Matyti savo užsakymo būseną bei sekti jo vykdymo eigą.

2.1.2.Matyti savo užsakymo istoriją bei naudotis atmintine.

2.1.3.Paprasčiau įsigyti prekes, nes kiekvieną kartą perkant nebereikės pildyti asmeninės informacijos.

2.2.Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Pardavėjas renka informaciją apie Lankytoją naudodamas "cookies" ir (ar) "web beacons". "Cookie" - tai tekstinis dokumentas, kuris yra automatiškai perduodamas iš Parduotuvės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską. Lankytojas gali šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodamas savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę, tačiau tokiu atveju dalis paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti. "Web beacons" veikia kartu su "cookies", todėl Lankytojas gali uždrausti "web beacons" rinkti Lankytojo informaciją, nustatydamas savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Parduotuvės "cookies".

2.3.Asmens duomenys. Tai yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu. Pardavėjas asmens duomenis gali gauti:

2.3.1.Registracijos metu: kai Lankytojas registruojasi Parduotuvėje. Lankytojas savanoriškai pateikia informaciją, kurią pateikti reikalaujama Registracijos metu

2.3.2.Prekės įsigijimo metu, kuomet Lankytojas privalo pateikti informacija, kuri yra reikalinga prekės pristatymui bei kitiems sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.

 

Asmens duomenų informacijos rinkimo bei tvarkymo tikslai

3.1.Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudoti ir tvarkyti visą sukauptą informaciją apie Lankytoją.

3.2.Pardavėjas renka, kaupia, sistemina, naudoja ir tvarko asmens duomenis tam, kad:

3.2.1. Galėtų pristatyti Prekes Pirkėjo nurodytais kontaktais.

3.2.2.Pardavėjas galėtų stebėti paslaugų teikimo procesą, jį kontroliuoti, tobulinti.

3.2.3.Galėtų su Lankytoju susisiekti dėl iškilusių neaiškumų arba kitokių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių būtina susisiekti su Lankytoju.

 

Asmenys, gaunantys informaciją

4.1.Registracijos metu Lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Pardavėjui Lankytojui naudojantis Parduotuve, yra kaupiama ir saugoma tik Pardavėjo. 

 

Lankytojo informacijos keitimas

5.1.Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Parduotuvės nurodyta tvarka ir būdais.

 

Informacijos apsaugos priemonės

6.1.Pardavėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Pardavėjo darbuotojai.

6.2.Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą.

 

Asmens duomenų ir anoniminės informacijos saugojimo terminas

7.1.Užsiregistravusių Lankytojų duomenys yra saugomi tol, kol Lankytojas neatšaukia savo registracijos Parduotuvėje.

7.2.Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti Lankytojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

7.3.Neužsiregistravusių Lankytojų duomenys nėra saugomi ir po prekių pristatymo visi tokių Lankytojų duomenys yra negrįžtamai ištrinami.

 

Informacija

8.1.Lankytojas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Lankytojo pateiktus ir išsaugotus asmeninius duomenis, juos keisti, blokuoti, ištrinti, taip pat pareikalauti nenaudoti jo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslams, jei prieš tai Lankytojas buvo pats su tuo sutikęs. Tam Lankytojas kreipiasi į Pardavėją el. paštu info@powerkiting.lt arba telefonu +370 670 81282 .

 

Privatumo nuostatų atnaujinimas

9.1.Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo nuostatas, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Lankytojas po Privatumo nuostatų pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Privatumo nuostatomis, jis praranda teisę naudotis Parduotuve, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.